Integritetspolicy och behandling av personuppgifter

Möller & Partners ansvar

M&P Asset Management AB, org. nr 556751-8856 (”Möller & Partners” eller ”vi”), är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som omfattas av denna integritetspolicy. Integritetspolicyn vänder sig till nuvarande, potentiella och tidigare kunder, samarbetspartners, motparter, leverantörer och investerare och de individer som är kontaktpersoner hos dessa.

Din personliga integritet är viktig för Möller & Partners och vi är måna om att hantera dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och andra dataskyddsregler. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och i övrigt behandlar dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Kategorier av personuppgifter

Möller & Partners behandlar endast personuppgifter för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Vi samlar inte in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet.

De kategorier av personuppgifter som vi behandlar inkluderar namn, titel, e-postadress, adress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter. Om du är eller representerar en investerare kan vi även behandla uppgifter om nationalitet, personnummer eller motsvarande, personuppgifter som framgår av pass eller andra ID-handlingar, bank- och kontouppgifter, information om tillgångar och skulder, källor till medel, innehav och utdelningsuppgifter och annan information om investeringen, verklig huvudman och uppgifter om politiskt utsatt ställning.

Hur vi samlar in personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter genom den information som vi får direkt från dig eller annan person för din räkning. Vi samlar också in personuppgifter som vi mottar vid transaktioner mellan dig och oss. Vi kan också få personuppgifter från tredje parter, såsom våra närstående bolag, allmänt tillgängliga databaser och myndigheter.

Hur vi använder personuppgifter – den rättsliga grunden och ändamålet

Vi behandlar personuppgifter för att kunna dokumentera och administrera förhållandet mellan dig och oss, såsom för att kunna identifiera och kontakta dig. Den lagliga grunden för vår behandling är att tillvarata och uppfylla våra rättigheter och skyldigheter enligt det avtal som vi ingår och, om du själv inte är part i avtalet, på basis av att vi har ett berättigat intresse. Om du väljer att inte tillhandahålla de uppgifter som vi begär, kan det medföra att vi inte kan ingå ett avtal eller fullgöra avtalet.  

Dina personuppgifter kan användas för att expandera och förbättra vår affärsverksamhet, t.ex.  genom att vi skickar pressmeddelanden, marknadsinformation och evenemangsinbjudningar. För detta ändamål använder vi bara uppgifter som du har tillhandahållit oss. Den lagliga grunden för detta är ditt samtycke eller, om vi har en pågående affärsrelation, vår berättigade intresse av att marknadsföra våra tjänster och produkter. Du har alltid rätt att återta ett samtycke och att invända mot direktmarknadsföring, se kontaktuppgifter nedan.  

Vi behandlar också personuppgifter för att följa de lagar som gäller för vår verksamhet. Om du är eller representerar en investerare kan vi behandla dina personuppgifter för att uppnå kundkännedom och uppfylla våra skyldigheter enligt penningtvättsregler.  Om du väljer att inte tillhandahålla de uppgifter som vi begär, kan det medföra att vi inte kan ingå ett avtal eller fullgöra avtalet. 

Vi behandlar inga känsliga personuppgifter.

Är du bostadshyresgäst eller hyr en lokal av oss genom vårt intressebolag Akka Egendom behandlas dina personuppgifter enligt Akka Egendoms regler och rutiner: http://www.akkaegendom.se/behandling-av-personuppgifter/

Vilka som får ta del av dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in ska endast behandlas av Möller & Partners och endast av de medarbetare som behöver informationen för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra närstående bolag för interna administrativa ändamål i de fall vi har ett berättigat intresse. I samband med transaktioner och investeringar, kan vi även dela dina personuppgifter med finansiella och juridiska konsulter, som är självständigt personuppgiftsansvariga, i syfte att träffa och fullgöra avtal och i de fall det finns ett berättigat intresse. För att uppfylla våra skyldigheter enligt penningtvättsregler, kan även behöriga myndigheter få del av uppgifterna.

I vissa fall använder vi oss av personuppgiftsbiträden, som endast får behandla uppgifterna i enlighet med våra instruktioner. Det gäller framförallt för olika typer av IT-tjänster.

Om personuppgifter överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att överföringen är laglig.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

För att skydda dina personuppgifter har Möller & Partners vidtagit åtgärder och upprättat säkerhetsrutiner för att förhindra obehöriga parter från att få tillgång till personuppgifterna, bland annat genom gallring och regelbunden uppdatering av sparad information, tekniska säkerhetsåtgärder samt utbildning och information till personal. Vidare har en handlingsplan upprättats om en personuppgiftsincident skulle inträffa.

Hur länge vi sparar dina uppgifter

Vi behåller inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt att uppfylla de ändamål för vilka de samlats in.  I vissa fall måste vi spara informationen även efter det att vår affärsrelation upphört. Det gäller t.ex. för att uppfylla våra skyldigheter enligt penningtvättsregler, beskattning och bokföring eller för att försvara rättsliga anspråk. Uppgifter som används i marknadsföringssyfte sparas så länge du inte invänt mot behandlingen eller återkallat ditt samtycke.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som Möller & Partners behandlar genom att du begär ett s.k. registerutdrag från oss. Du har också rätt att få felaktiga, ofullständiga och missvisande personuppgifter rättade och, under vissa förutsättningar, begära att vi begränsar behandlingen av eller raderar dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du rätt till s.k. dataportabilitet avseende de personuppgifter som du tillhandahållit oss.

Kontakta oss

Om du har frågor eller invändningar kring Möller & Partners hantering av personuppgifter kontakta oss på:

E-post: info@mpam.se

Postadress: Box 55663, 102 15 Stockholm

Skulle du vara missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter eller din begäran har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på Datainspektionen.se

Denna integritetspolicy har senast ändrats i juni 2019